Op deze pagina leest u de algemene voorwaarden van Speedjam Events, organisator van roadtrips, drives en tours voor sportieve auto’s. Bij inschrijving aan een rally wordt automatisch ingestemd met het reglement.

Artikel 1 Definities

 1. Speedjam Events: Eenmanszaak, gevestigd in Eelde
  2. Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft voor een evenement van Speedjam Events op de website;
  3. Partijen: Speedjam Events en de deelnemer gezamenlijk;
  4. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen partijen aangaande een evenement;
  5. Evenement: iedere activiteit georganiseerd door Speedjam Events;
  6. Voertuig: een voertuig dat deelneemt aan het evenement;
  7. Beeldmateriaal: foto’s, video’s en overig beeldmateriaal;
  8. Website: de website die is verbonden aan de domeinnaam https://www.Speedjam.nl of subdomeinen
  9. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Speedjam Events

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de deelnemer en Speedjam Events.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering onderaannemers van Speedjam Events worden betrokken.
  3. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3 Registratie en afspraken

 1. De deelnemer kan zich enkel geldig inschrijven via de website. Hierbij dient de deelnemer de juiste en volledige informatie op te geven en de algemene voorwaarden na te lezen en elektronisch te bevestigen.
  2. Een deelnemer cq bestuurder dient de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt om zich te kunnen inschrijven aan een rally.
  3. Voor meerijders en kinderen is geen leeftijdseis van toepassing.
  4. De deelnemer verklaart dat alle gegevens die hij/zij bij de inschrijving of op enig ander moment aan Speedjam Events verstrekt of heeft verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en de deelnemer verplicht zich om “indien nodig” wijzigingen met betrekking tot de gegevens aan Speedjam Events door te geven zodat de deelnemer garandeert dat de gegevens waar, nauwkeurig en volledig blijven. Speedjam Events is niet gehouden om een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de deelnemer verstrekte informatie.
  5. Speedjam Events is gerechtigd om de inschrijving af te wijzen. De afwijzing maakt Speedjam Events binnen 10 werkdagen kenbaar bij de deelnemer.
  6. De overeenkomst komt tot stand op de dag dat de deelnemer zijn deelname is goedgekeurd door de organisatie.

Artikel 4 Extra activiteiten

 1. Speedjam Events kan bij elk evenement bijkomende activiteiten aanbieden, die al naar gelang het geval, al of niet in de basisprijs zijn begrepen.
  2. Bij elke bijkomende activiteit wordt een nauwkeurige en volledige omschrijving van de bijkomende activiteit verschaft, en desgevallend de prijs, indien de bijkomende activiteit niet in de basisprijs is begrepen.
  3. Speedjam Events heeft, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, het recht deze bijkomende activiteiten te annuleren of te wijzigen in geval van overmacht, slechte weersomstandigheden of bij gebrek aan voldoende beschikbaarheid.
  4. De aangeboden prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is vermeld.

Artikel 5 Algemene juridische bepalingen

 1. Speedjam Events is gerechtigd om alle kennisgevingen per e-mail of per gewone post aan de deelnemer te verstrekken.
  2. De deelnemer zal per e-mail op de hoogte worden gehouden van evenementen.

Artikel 6 Herroepingsrecht deelnemer

 1. De deelnemer kan de overeenkomst met Speedjam Events gedurende een bedenktijd van 14 dagen “ zonder motivering of enige schadevergoeding“ ontbinden.
  2. De herroepingstermijn “ zoals bedoeld in lid “ loopt vanaf het moment dat Speedjam Events het voorschot heeft ontvangen.
  3. Ingeval van tijdige herroeping is Speedjam Events verplicht om het (eventueel) reeds betaalde voorschot terug te storten.
  4. Er kan tot 31 dagen voor aanvang van het evenement beroep worden gedaan op het herroepingsrecht. Door de gemaakte kosten in de voorbereiding is kosteloos annuleren net voor het evenement niet mogelijk.

Artikel 7 Organisatie

 1. Speedjam Events organiseert elk evenement naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk. De verbintenis van Speedjam Events is derhalve een inspanningsverbintenis.
  2. Het staat Speedjam Events vrij om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan (een) derde(n).
  3. Speedjam Events behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden wijzigingen aan te brengen in het schema van een evenement. Dit geldt ook voor de geboekte hotels, indien deze hotels door omstandigheden, buiten de wil van Speedjam Events, niet of onvoldoende beschikbaar zijn. In dat geval zal Speedjam Events een vergelijkbaar alternatief aanbieden.

Artikel 8 Wetgeving, regelgeving en verzekering

1 De deelnemer verbindt er zich toe om alle relevante en toepasselijke wettelijke regels na te leven, en steeds zorgvuldig te handelen.
2. De deelnemers dienen conform de toepasselijke wet- en regelgeving “ zoals snelheidsregels, verkeersregels, veiligheidsregels, regels aangaande de registratie van het voertuig, regels omtrent de rijbevoegdheid, regels ten aanzien van de verzekeringsverplichting en regels omtrent het houden van alcohol, drugs en andere verdovende middelen “van het betreffende land te handelen.
3. De deelnemer geeft Speedjam Events uitdrukkelijk toestemming om persoonlijke informatie van de deelnemer aan derden te verstrekken indien dit naar het oordeel van Speedjam Events nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. De deelnemer dient tijdens het evenement volledig rijbevoegd te zijn en is verplicht om een geldige voertuigregistratie bij zich te dragen.
5. De deelnemer is verplicht om het voertuig en zichzelf behoorlijk te verzekeren. Onder een behoorlijke verzekering wordt in ieder geval verstaan een:
a. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;
b. een verzekering ten aanzien van letselschade en/of overlijden;
c. zorgverzekering;
d. verzekering ten aanzien van schade aan eigendomen en derden.
De deelnemer dient tijdens het evenement de verzekeringspapieren ten behoeve van voornoemde verzekeringen bij zich te dragen.
6. Eisen aan de auto zijn:

 • Er worden geen eisen gesteld aan bouwjaar, leeftijd en waarde van de auto
 • De auto moet aan alle wettelijke eisen voldoen
 • De auto moet voorzien zijn van een geldige APK
 • De auto moet minimaal WA verzekerd zijn en is verplicht om de verzekeraar van het voertuig op de hoogte te stellen van deelname aan de Speedjam Events
 • De auto mag niet voorzien zijn van zwaailichten, sirenes, en/of andere op- en aanbouwen
 • Er mag niet worden deelgenomen met motorfietsen
 • Er mag niet worden deelgenomen in auto´s met een maximum toelaatbaar gewicht (GVW) van meer dan 3500 kg
 • Aanhangwagens en/of caravans zijn niet toegestaan

Artikel 9 Gedragscodes deelnemer

 1. De deelnemer is verplicht om een door Speedjam Events gegeven aanwijzing en/of instructie op te volgen.
  2. De deelnemer dient tijdens het evenement de veiligheid van anderen en zichzelf te bewaken. Zodra het rijvermogen van de deelnemer “ door bijvoorbeeld ziekte, gebrek aan voldoende rust, medicijnen en/of invloed van verdovende middelen“ afneemt, mag de deelnemer tijdens het evenement geen enkel voertuig berijden.
  3. De deelnemer is het niet toegestaan om (hard)drugs, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen dan wel bij zich te dragen tijdens het evenement. Eveneens is de deelnemer niet toegestaan om onder invloed van (hard)drugs c.q. andere verdovende middelen en/of alcoholhoudende dranken tijdens het evenement een voertuig te berijden.
  4. De deelnemer is niet toegestaan om tijdens het evenement te concurreren “ bijvoorbeeld ten aanzien van snelheid “ met andere deelnemer
  5. De deelnemer is niet toegestaan om met andere deelnemers dan wel bezoekers weddenschappen “ in welke vorm dan ook “ aan te gaan.

Artikel 10 Sponsors en stickers

 1. Plaatsing van het Speedjam Events stickerpakket is niet verplicht voor elke deelnemer, maar word wel op prijs gesteld. De deelnemer geeft Speedjam Events toestemming om het stickerpakket op zijn voertuig te plaatsen. Speedjam Events is niet aansprakelijk voor de schade die (eventueel) voortvloeit uit het aanbrengen en/of verwijderen van de stickers.

Artikel 11 Beeldmateriaal evenement

 1. Speedjam Events is gerechtigd om (delen van) het evenement en de deelnemer op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te verveelvoudigen en openbaar te maken alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking. Speedjam Events behoudt zich eveneens het recht voor om het beeldmateriaal aan te passen en/of in het beeldmateriaal namen te noemen dan wel geluid te gebruiken zonder dat de deelnemer zich kan beroepen op zijn privacy- of soortgelijke rechten.
  2. De deelnemer is uitsluitend gerechtigd om (delen van) het evenement voor persoonlijke- en niet-commerciële doeleinden op beelddragers te doen vastleggen. Tenzij Speedjam Events voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is de deelnemer niet bevoegd om beeldmateriaal van het evenement op een website, drukwerk en/of televisieprogramma te plaatsen.
  3. De deelnemer draagt zijn industriële en intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, op beeldmateriaal over aan Speedjam Events zonder dat hiervoor een nadere overdracht zal zijn vereist en zonder dat de deelnemer recht heeft op een vergoeding hiervoor.

Artikel 12 Risico deelnemer

 1. De deelnemer draagt tijdens het evenement het risico voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen of voertuigen, alsmede ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten.
  2. De deelnemer is verantwoordelijk voor de zaken die hij tijdens het evenement bij zich draagt dan wel voor de zaken die zich in het voertuig bevinden. Diefstal kan niet verhaald worden op Speedjam Events.

Artikel 13 Weigering deelname

 1. Indien de deelnemer enige bepaling uit deze algemene voorwaarden overtreedt, dan is Speedjam Events gerechtigd om de deelnemer de toegang tot het evenement te weigeren alsmede van het evenement te doen verwijderen. De deelnemer draagt volledig het risico voor de (eventuele) voortvloeiende schade uit het overtreden van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden. De deelnemer vrijwaart Speedjam Events voor de schade en Speedjam Events is gerechtigd om de betreffende schade bij de deelnemer in rekening te brengen.

Artikel 14 Ontbinding

 1. Speedjam Events heeft, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten, indien één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
  a. de deelnemer handelt in strijd met wettelijke regelingen of bepalingen;
  b. de deelnemer handelt in strijd met de algemene voorwaarden;
  c. ten laste van de deelnemer is beslag gelegd;
  d. de deelnemer wordt onder curatele of bewind gesteld;
  e. de deelnemer verliest de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan.
  De deelnemer is verplicht om Speedjam Events onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met e bedoelde gebeurtenis. De deelnemer heeft in geval van ontbinding geen recht op restitutie van de reeds betaalde vergoeding.

Annulering van deelnemer
2. Enkel annuleringen die per e-mail zijn ontvangen worden door de organisatie in behandeling genomen.
3. De tijdstip van binnenkomst van de e-mail bij Speedjam Events is bepalend voor het ontbindingsbeleid.
4. In geval van een annulering van de deelname door de deelnemer is het volgende beleid van toepassing:
A. Annuleren van deelname met meer dan 30 dagen vóór evenement datum is kosteloos. De deelnemer kan kiezen voor: A. de betaling retour (zal binnen 14 dagen worden overgemaakt). B. Een tegoedbon voor een ander evenement van dezelfde waarde. Deze blijft 12 maanden geldig en is later niet inwisselbaar voor een uitbetaling.
B. Bij annuleren van deelname binnen 29 dagen vóór aanvang evenement datum is Speedjam Events gemachtigd om 50% van het totaalbedrag in te houden. Dit voor de voorbereidende kosten van het evenement die dan al gemaakt zijn. De deelnemer zal het resterende bedrag binnen 14 dagen ontvangen op haar rekening.
C. Bij annuleren van deelname binnen 13 dagen vóór aanvang evenement datum is Speedjam Events gemachtigd om 100% van het totaalbedrag in te houden. Voor de voorbereiding van de rally zijn kosten gemaakt zoals: locatie huur, materiaal op de locatie (hekken, audio, ect), inkopen bij de cateraar, eventuele vergunningen en andere kosten. De deelnemer gaat bij aankoop van het startbewijs hiermee akkoord en begrijpt dat er voorbereidende kosten gemaakt worden om een veilige en gezellige rally te organiseren.

Artikel 15 Betaling

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de deelnemer van Speedjam Events per e-mail een uitleg ten aanzien van het evenement waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.
  2. De deelnemer moet via een betaalverzoek vooraf betalen om deel te mogen doen.

Artikel 16 Intellectueel eigendom

 1. Speedjam Events behoudt zich alle rechten op intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten/diensten “ waaronder (dele van) het programmaboekje, posters, flyers en of andere door Speedjam Events geproduceerd materiaal “ welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van het georganiseerde evenement.

Artikel 17 Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Speedjam Events is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Speedjam Events ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
  2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Speedjam Events gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Speedjam Events en/of zijn ondergeschikte(n).
  3. Speedjam Events is niet aansprakelijk ingeval van overmacht.
  4. Het bijwonen van een evenement geschiedt door de deelnemer geheel op eigen risico.
  5. Speedjam Events is niet aansprakelijk voor:
  a. schade ten gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van een aan de deelnemer toebehorende naar het evenement meegebrachte zaak;
  b. schade van de deelnemer veroorzaakt door een andere deelnemer dan wel bezoeker van het evenement;
  c. letselschade “ waaronder ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten “ van de deelnemer ten gevolge van het bijwonen van het evenement;
  d. schade die de deelnemer eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat de deelnemer niet de juiste informatie aan Speedjam Events heeft verstrekt.
  6. Indien een deelnemer de toegang tot een land of stad wordt ontzegd, is Speedjam Events niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade.
  7. Door ondertekening van deze algemene voorwaarden erkent en verklaart de deelnemer deel te nemen op eigen risico. De deelnemer verklaart, in eigen naam en in naam van elk van mijn gezinsleden en erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke vorm van claim en recht tot schadeloosstelling ten aanzien van Speedjam Events ter compensatie van mogelijk geleden materiële schade of lichamelijke letsels, incl. overlijden, ongeacht of deze het gevolg is en zijn van eigen schuld, fout, onoordeelkundig handelen of nalatigheid. Deze vrijwaring geldt zowel ten aanzien van Speedjam Events als voor elke van de hieronder vermelde partijen welke mogelijks zijn betrokken, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij de organisatie van dit evenement:
 • Speedjam Events, zijn zaakvoerders, personeel, onderaannemers, vertegenwoordigers of hostessen
 • de instructeurs
 • elk bedrijf of organisatie verbonden aan dit evenement
 • de eigenaars, de uitbaters en personeel van het circuit of de eventlocatie
 • elke andere rijder of passagier welke aan dit evenement deelneemt
 • elke genodigde aanwezig op het evenement

De deelnemer verbindt er zich toe Speedjam Events en de hierboven opgesomde organisaties en personen te vrijwaren van elke vorm van schadeloosstelling ter compensatie van geleden schade en letsels voortvloeiend uit de deelname aan het evenement.
De deelnemer aanvaardt volgende richtlijnen :

 • het op elk moment tijdens het evenement volgen van de instructies en richtlijnen gegeven door de organisatoren, deze laatsten hebben het recht en de mogelijkheid om mij uit te sluiten van het verdere verloop van dit evenement, mocht ik mij roekeloos en gevaarlijk gedragen met het door mij bestuurde voertuig op de openbare weg of welk terrein dan ook
 • ten allen tijde dragen van veiligheidsgordels
 • de deelnemer is er zich van bewust en aanvaardt het feit dat Speedjam Events geen enkele verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor het mogelijk verlies, diefstal of beschadiging van goederen welke de deelnemer meebrengt op dit evenement.

Artikel 18 Overmacht

 1. Speedjam Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, Speedjam Events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Speedjam Events niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen van de deelnemer met Speedjam Events is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Indien er een conflict is dan zal dit worden behandeld in de rechtbank van Utrecht

Opgesteld op 10 februari 2022